Om oss

Vad är US?

Riksorganisationen Unga med synnedsättning (US) är en intressepolitisk organisation, bestående av och för ungdomar med synnedsättning i åldrarna 10–31 år. För att få bli medlem krävs att du har en så pass grav synnedsättning att du inte får ta körkort.

US är uppdelad i en riksorganisation och fem självständiga distrikt: US Norr, US Mitt, US Syd, US Stockholm och US Väst som även omfattar lokalföreningen US Göteborg.

Föreningen startades 1975 och har sedan dess varit en mötesplats för ungdomar med synnedsättning. Vi träffas för socialt umgänge, idéutbyten och lärande inom ramen för olika sammankomster och aktiviteter. Vi har också en stor närvaro på sociala medier och uppmuntrar till kommunikation mellan våra medlemmar i olika nätverk, grupper och chattar. De nya medierna har blivit en viktig plattform för våra medlemmar att fullt ut ta del av samhället.

US har också sedan starten varit en stark påverkansröst och företrädare i kampen för icke-diskriminering, jämlikhet och full delaktighet för unga med synnedsättning. Det strategiska samarbetet med andra föreningar och systerorganisationer nationellt och internationellt utgör en grundbult i verksamheten.

Tre personer står utomhus. En håller en kaffemugg och en håller i en vit käpp.

Vår vision

US vision är att jobba för att alla ungdomar med synnedsättning ska kunna delta i samhället på lika villkor som seende ungdomar.

Youth empowerment är ett centralt begrepp inom US. Youth empowerment är en strukturell och kulturell process där ungdomar får möjlighet, befogenhet och kraft att fatta beslut och genomföra förändringar i sina egna liv och andras liv.

Som ungdomsorganisation vill vi uppmana till detta genom att ungdomar med synnedsättning får träffas, utbyta erfarenhet och kunskap samt utöka sitt sociala nätverk. Dessutom jobbar vi med ett starkt påverkansarbete för att göra inkluderingen i samhället möjlig.

US påverkansarbete ska arbeta för att samhällets ungdomspolitiska mål i praktiken, också ska inkludera alla ungdomar med en synnedsättning.

Att:

  • Alla ungdomar med en synnedsättning ska ha goda levnadsvillkor.
  • Alla ungdomar med en synnedsättning ska ha makt och inflyttande att forma sina liv.
  • Alla ungdomar med en synnedsättning ska ha inflyttande över samhällsutvecklingen.

 

US ska motarbeta de problem och utmaningar som finns, och lyfta positiva exempel och nya möjligheter för unga med synnedsättning i hela landet. US verkar för att ge medlemmarna en röst i det offentliga och gentemot beslutsfattare och myndigheter. US strävar efter i möjligast mån samarbeta med andra organisationer och institutioner för att skapa ett bättre, rättvisare och ett mer tillgängligt samhälle.

US ska kommunicera tydligt och lättförståeligt. Kommunikationen ska bidra till en bra dialog mellan medlemmar och förtroendevalda, mellan organisationen och individen. Att nå ut med information om US till nya potentiella medlemmar och deras föräldrar, samt till beslutfattare och allmänhet är också viktiga uppgifter inom fokusområdet.

US internationella arbete syftar till ökad förståelse samt bättre förutsättningar för samarbete och utbyte mellan unga personer med synnedsättning över hela världen. US ska, i nära samarbete med de nordiska systerorganisationerna, verka för en hållbar samhällsutveckling som bygger på medborgarnas möjligheter till individuell frihet och självförverkligande. Därutöver ska US också verka solidariskt genom att på olika sätt stötta och hjälpa systerorganisationer som organiserar unga med synnedsättning i andra länder. 

Organisationens uppbyggnad

Riksorganisationen Unga med Synnedsättning (US) är uppbyggd som de flesta ideella föreningar. Vi har en tvåstegsorganisation med en riksorganisation och fem distrikt.

En gång om året har vi ett årsmöte, Riksstämman. Den är vårt högsta beslutande organ. Där väljs en styrelse, Riksstyrelsen, som består av en ordförande och tio ledamöter. Under det kommande året ska de driva de frågor som medlemmarna beslutat om på riksstämman.

Här kan du läsa kallelse och handlingar till riksstämman 2022.

Porträttbild av Abdulla Ahmar med Barsam Zacheri till höger.
Adullah står med Khalid på sina axlar i en lokal och båda gestikulerar med armarna.

Riksstyrelsen

På riksstämman väljs riksstyrelsen som består av en ordförande och upp till tio ledamöter. Vår ordförande sitter på två år i taget. De övriga ledamöterna väljs på antingen ett eller två år i taget. Genom att man varje år väljer minst fyra ledamöter på två år överlappar de varandras mandat så hela styrelsen inte byts ut på en gång. Det är för att det alltid ska finnas några i styrelsen som har varit med förut och kan stötta nyvalda.

Styrelsen har normalt sex möteshelger per år. Kontakta vår ordförande på mail om du har någon fråga du vill att styrelsen ska ta ställning till: ordforande@ungsyn.se

Inom riksstyrelsen väljs ett Arbetsutskott (AU) som jobbar med frågor som måste hanteras mellan mötena. Det är mycket viktigt med tanke på att vi har anställd personal. AU behandlar frågor om ekonomi, samt arbetsledning för de anställda på vårt kansli.

Styrelsen får inte ta beslut hur som helst – det finns stadgar, styrdokument och ett antal policies och riktlinjer som US medlemmar beslutat om på riksstämman. Dessa måste styrelsen följa.

Distrikten

Varje distrikt har en styrelse som består av en ordförande samt tre till sju ledamöter. Distrikten gör egna arrangemang, läger, resor mm. Du kan läsa mer om distrikten här.

Valberedning och verksamhetsrevisorer

Både på riks- och distriktsnivå finns en valberedning och verksamhetsrevisorer. Valberedningen har som uppgift att granska hur styrelsens ledamöter jobbar tillsammans och hitta nya kandidater inför nästa val. Verksamhetsrevisorerna kontrollerar ekonomin och verksamheten så att stadgar och andra styrdokument följs och att styrelsen uppnår sina mål. 

Vill du veta mer om hur du kan engagera dig i US?